1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „Miły Dom” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-109), ul. Mechaników 15, kontakt: 32/ 234 06 28,sekretariat@milydom.eu (dalej jako Administrator).

 

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji czynności w zakresie i na podstawie udzielonej zgody, tj.: załatwienia sprawy określonej w wiadomości przesłanej za pomocą internetowego formularza kontaktowego oraz kontakt zwrotny w ww. sprawie.

 

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że udzielenie odpowiedzi w określonej sprawie nie będzie możliwe.

 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 2 Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom, którym przekazanie danych jest uzasadnione dla wykonania określonej czynności, np. operatorom pocztowym.

 

5. Pani/Pana dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, nie będą również podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

6.Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt. 2, tj. przez czas realizacji czynności zgodnych z udzieloną zgodą w każdym przypadku – do czasu odwołania zgody.

 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych (w zakresie określonym w art. 15-18 oraz art. 20-21 RODO). W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Pani/Panuprawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

8. W sprawach spornych lub w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.